Chất lượng nước tuần 5 tháng 3 năm 2021
Báo cáo nội kiểm - Tải về
 
1. Kết quả phân tích chất lượng nước tại Nhà máy - Tải về
 
2. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Sài Đồng - Tải về
 
3. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Ngọc Lâm - Tải về
 
4. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Dương Xá - Tải về
 
5. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Ngô Gia Tự - Tải về 
 
6. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Yên Viên - Tải về
 
7. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Đài Tư - Tải về
 
8. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Nguyên Khê - Tải về
 
9. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối nhà máy nước Pháp Vân - Tải về
 
10. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Pháp Vân - Tải về
 
11. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Tam Trinh - Tải về
 

 

Đang xử lý...