Chất lượng nước tuần 4 tháng 5 năm 2021

Báo cáo nội kiểm - Tải về

1. Kết quả phân tích chất lượng nước tại Nhà máy - Tải về

2. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Sài Đồng - Tải về

3. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Ngọc Lâm - Tải về

4. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Dương Xá - Tải về

5. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Ngô Gia Tự - Tải về 

6. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Yên Viên - Tải về

7. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Đài Tư - Tải về

8. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Nguyên Khê - Tải về

9. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối nhà máy nước Pháp Vân - Tải về

10. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Pháp Vân - Tải về

11. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Tam Trinh - Tải về

 

Đang xử lý...