Chất lượng nước tuần 3 tháng 11 năm 2021

Báo cáo nội kiểm - Tải về

1. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Sài Đồng - Tải về

2. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Ngọc Lâm - Tải về

3. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Tam Trinh - Tải về

4. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Ngô Gia Tự - Tải về 

5. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Yên Viên - Tải về

6. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Đài Tư - Tải về

7. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Nguyên Khê - Tải về

8. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Xa La - Hà Đông  - Tải về

9. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Nguyễn Hữu Thọ  - Tải về

10. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Cầu Tó  - Tải về

11. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Nhà máy nước Pháp Vân  - Tải về

12. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Pháp Vân  - Tải về

13. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Dương Xá  - Tải về

 

Đang xử lý...