Chất lượng nước tuần 2 tháng 7 năm 2023

1. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Ngọc Lâm - Tải về

2. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Phù Đổng 1  - Tải về

3. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Yên Viên - Tải về

4. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Đài Tư - Tải về

5. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Nguyên Khê - Tải về

6. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối VinHome RiverSide - Tải về

7. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Dương Xá  - Tải về

8. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Mai Lâm - Tải về

9. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Ninh Hiệp - Tải về

10. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Văn Đức - Tải về

11. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Kim Sơn - Tải về

12. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Ngọc Hồi - Tải về

 

 

Đang xử lý...