Chất lượng nước tuần 2 tháng 6 năm 2023

Báo cáo nội kiểm - Tải về

1. Kết quả phân tích chất lượng nước tại Nhà máy - Tải về

2. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Ninh Hiệp - Tải về

3. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Văn Đức - Tải về

4. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Kim Sơn - Tải về

5. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Mai Lâm - Tải về

6. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Ngọc Hồi - Tải về

7. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Phù Đổng 1  - Tải về

8. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Ecopark - Tải về

9. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối VSIP  - Tải về

 

Đang xử lý...