Chất lượng nước tuần 1 tháng 8 năm 2021

Báo cáo nội kiểm - Tải về

1. Kết quả phân tích chất lượng nước tại Nhà máy - Tải về

2. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Trung Mầu - Tải về

3. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Văn Đức - Tải về

4. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Kim Sơn - Tải về

5. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Mai Lâm - Tải về

6. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Ngọc Hồi - Tải về

7. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Ninh Hiệp  - Tải về

 

Đang xử lý...