Notice (8): session_start(): ps_files_cleanup_dir: opendir(/var/lib/php/session) failed: Permission denied (13) [APP/cake2x/lib/Cake/Model/Datasource/CakeSession.php, line 660]
Chất lượng nước tuần 1 tháng 6 năm 2020
Chất lượng nước tuần 1 tháng 6 năm 2020

Báo cáo nội kiểm - Tải về

1. Kết quả phân tích chất lượng nước tại Nhà máy - Tải về

2. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Sài Đồng - Tải về

3. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Ngọc Lâm - Tải về

4. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Dương Xá - Tải về

5. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Ngô Gia Tự - Tải về 

6. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Đài Tư - Tải về

7. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Pháp Vân - Tải về

8. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Nguyen Khê - Tải về

9. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Yên Viên - Tải về

 

 

 

Đang xử lý...