Chất lượng nước tuần 2 tháng 1 năm 2021

1. Kết quả phân tích chất lượng nước tại Nhà máy - Tải về

2. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Pháp Vân  - Tải về

3. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Dương Xá - Tải về

 

Đang xử lý...