Chất lượng nước tuần 1 tháng 8 năm 2021

Báo cáo nội kiểm - Tải về

1. Kết quả chất lượng nước chỉ tiêu B tại Nhà máy - tải về

2. Kết quả chất lượng nước chỉ tiêu B tại điểm đấu nối KCN VSIP - tải về

 

Đang xử lý...