Chất lượng nước tuần 1 tháng 12 năm 2021

Báo cáo nội kiểm - Tải về

1. Kết quả phân tích chất lượng nước tại Nhà máy - Tải về

2. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối KCN VSIP - Tải về

3. Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm đấu nối Ecopark - Tải về

 

Đang xử lý...